Algemene voorwaarden van Partyverhuur PicoBello Maastricht


‚ÄčAlgemene voorwaarden

Artikel 1: Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen Partyverhuur PicoBello en in de overeenkomst genoemde huurder.

Artikel 2: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Partyverhuur PicoBello binden de laatste niet, voor zover ze door Partyverhuur PicoBello niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 3: Duur van de overeenkomst.
Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: Levering en terugbezorging.
4-1 De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Partyverhuur PicoBello op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan Partyverhuur PicoBello terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen, dat Partyverhuur PicoBello zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in laatst bedoeld geval geschiedt het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4-2 Indien de datum of tijdstip voor retournering van de goederen wordt overschreden is de huurder aan Partyverhuur PicoBello een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van Partyverhuur PicoBello op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: Leveringstermijn.
Indien Partyverhuur PicoBello zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Partyverhuur PicoBello er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden.

Artikel 6: Annuleren.
Annulering van een overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Partyverhuur PicoBello. Partyverhuur PicoBello kan de opdrachtgever voor annulering een vergoeding in rekening brengen, welke hij op verzoek van de opdrachtgever aan hem kenbaar zal maken.

Artikel 7: Personeel van Partyverhuur PicoBello.
Indien de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden van de gehuurde goederen gebruik maakt van de diensten van werknemers van Partyverhuur PicoBello, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de huurder, ook terzake is huurder derhalve tegenover Partyverhuur PicoBello aansprakelijk.

Artikel 8: Controle op goede staat van de goederen.
De huurder wordt geacht direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht worden zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 9: Verplichtingen huurder.
De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de    huurder bij aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen.
b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
c. Partyverhuur PicoBello ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
d. aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Partyverhuur PicoBello te vrijwaren.
e. onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van Partyverhuur PicoBello te doen geschieden.

Artikel 10: Reparatie.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: Waarborgsom.
11-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Partyverhuur PicoBello een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.
11-2 Partyverhuur PicoBello behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.
11-3 Partyverhuur PicoBello is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens Partyverhuur PicoBello heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

Artikel 12: Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 13: Schade en gebreken.
13-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Partyverhuur PicoBello te melden. Zonder toestemming van Partyverhuur PicoBello mag de huurder niet tot reparatie overgaan.
13-2 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Partyverhuur PicoBello slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
13-3 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst, tenzij de goederen zich niet in Nederland of anderszins buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
13-4 Partyverhuur PicoBello is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.
13-5 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 14: Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Partyverhuur PicoBello niet aansprakelijk. Huurder zal Partyverhuur PicoBello terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 15: Mededelingsverplichtingen huurder.
15-1 Huurder dient Partyverhuur PicoBello onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Partyverhuur PicoBello dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
15-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 16: Opzegging/ontbinding.
16-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij Partyverhuur PicoBello, in partijen zijn overeengekomen, dat Partyverhuur PicoBello bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
16-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het versterkt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Partyverhuur PicoBello worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Partyverhuur PicoBello gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
16-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft, is Partyverhuur PicoBello bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
16-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is Partyverhuur PicoBello gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding, als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Partyverhuur PicoBello op verdere schadevergoeding.

Artikel 17: Vervanging.
Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Partyverhuur PicoBello terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan Partyverhuur PicoBello een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18: Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken - ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt - zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 19: Retentierecht.
Wanneer Partyverhuur PicoBello goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zicht te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 20: Betaling.
20-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Partyverhuur PicoBello is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
20-3 Partyverhuur PicoBello is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet-betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Artikel 21: Toepasselijk recht.
Op alle door Partyverhuur PicoBello gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22: Geschillen.
Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Partyverhuur PicoBello, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt


Partyverhuur PicoBello © 2019